osobní stránky JIŘÍHO ADAMOVIČE
ÚVODNÍ STRÁNKA
O MNĚ
PROJEKTY
ČLÁNKY
PREZENTACE
PŘEKLADY
UŽITEČNÉ ODKAZY
   

Projekty

>> Hydrotermální silicifikace okrajových částí oháreckého riftu a její vztah k tektonice a vulkanismu

Cílem projektu je popsat genezi různých typů hydrotermální silicifikace v okrajových částech oháreckého riftu ve smyslu chemismu, teploty a konvekčního proudění fluid jako možného příkladu s vulkanismem spjaté mineralizace riftových pánví. Přikontaktní silicifikace doprovázející intruzivní/vulkanická tělesa a masivní silicifikace v podloží těsnících horizontů představují dva typy hydrotermální alterace s novotvořeným SiO2 vázané na hrubá klastika výplně příkopu oháreckého riftu (oligocén až miocén), jeho podloží a okrajových bloků (svrchní křída). Vazba těchto jevů na jiné typy mladé mineralizace (proželeznění, fluoritizace, barytizace) bude využita pro sledování vývoje mineralizačních fluid (chemismus, teplota, pH) v čase. Především bude sledováno, jaká byla úloha zlomů, drcených pásem a intruzivních/vulkanických těles při transportu fluid.

Obr. 1. Sloupkovitá odlučnost pískovce blízko kontaktu bazaltoidních žil patří mezi jevy, na které se zaměřuje projekt studia hydrotermální silicifikace v okrajových částech oháreckého riftu. Dutý kámen, severní Čechy.

Obr. 2. Schéma procesu alterace pískovce na kontaktu s žilou bazaltoidu. Železitý tmel (hnědá barva) se soustředí na vlastní plochu kontaktu. Naopak křemitý tmel vzniká v širší zóně kolem žíly a zasahuje až do oblasti sloupkovité odlučnosti pískovce (horizontální modré čáry) ve vzdálenosti kolem 10 m od žíly.

Obr. 3. Těleso křemence o mocnosti 2,5 m tvořící svrchní, skrývkovou část kaolinového dolu u Krásného Dvora u Podbořan. Tyto křemence pravděpodobně nejsou hydrotermálního původu. Těleso je tvořené splynutím jednotlivých elongovaných konkrecí větších rozměrů.

[zpět]

copyright,2005, J. Adamovič